يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩  -  
صفحه اصلی
نقشه سایت
ورود کاربران
تماس با ما
انواع عقود اسلامی

 

وام قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر(قرض گيرنده) تمليک مي کند که قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امکان، قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.
کاربرد و موارد اعطاي قرض الحسنه :
 جهت رفع احتياجات ضروري نظير هزينه ازدواج و تامين جهيزيه، هزينه درمان بيماري، ازدواج

عقد فروش اقساطي
عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به نحوي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
 با توجه به قانون عمليات بانکي بدون ربا، فروش اقساطي را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
- فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار
- کاربرد (تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي  اعم از حقيقي و حقوقي )
- فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات وتاسيسات
- کاربرد ( جهت گسترش امور توليد، خدمات و خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل کشور با عمر مفيد بيش از يک سال )
فروش اقساطي مسکن (به منظور گسترش در امر مسکن )

 

عقد جعاله
عبارتست از التزام شخص ( جاعل) يا کارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين، طبق قرارداد. (طرفي که عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانکار ناميده مي شود)
بانک ها مي توانند در امور توليدي مشتمل بر ( صنعت، معدن، کشاورزي، مسکن و ساختمان )، امور بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان ((عامل)) يا عند الاقتضاء به عنوان ((جاعل)) مبادرت به جعاله نمايند.
از جمله ويژگي هاي عقد جعاله
جعاله از جمله تسهيلات کوتاه مدت جهت گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدمات است.
 هزينه هايي که براي انجام عمل جعاله لازم است علي الوصول بر عهده عامل مي باشد.
عقد اجاره به شرط تمليک
عقد اجاره ايست که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط عين مستاجره را مالک گردد. اجاره به شرط تميلک از سه عقد به شرح ذيل تشکيل مي¬گردد.
بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني، مسکن مبادرت به اجاره به شرط تمليک نمايند.
•  خريد
•  اجاره
•  واگذاري يا فروش


تسهيلات عقد سلف
موضوع معامله سلف عبارت است از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي در بخش هاي صنعتي، معدني و کشاورزي به قيمت معين.
- مدت معامله سلف يک دوره توليد حداکثر يکسال مي باشد.


شرايط متقاضي معاملات سلف:
راساً توليد کننده کالاي مورد معامله باشد.
وسايل و امکانات توليد کالاي موضوع معامله را داشته باشد.
 مقدار کالاي مورد معامله در توان و ظرفيت توليدي متقاضي در مدت قرارداد بوده و امکان تحويل کالاي پيش فروش شده را در مهلت تعيين شده دارا باشد.
 تسهيلات دريافتي را به مصرف توليد همان کالاي مورد معامله سلف برساند.


عقد مشارکت مدني
مشارکت مدني عبارت است از در‌آميختن سهم الشرکه نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرار داد.
سرمايه مشارکت مدني برخلاف مضاربه که تماماً و نقداً توسط مالک تامين مي گردد اعم از نقدي و غير نقدي که مي تواند به دفعات پرداخت گردد.  
- مشارکت مدني به قصد انتفاع انجام مي پذيرد.
- در بخش توليدي (صنعتي، معدن، کشاورزي و مسکن)
- در بخش بازرگاني(داخلي، صادرات و واردات)
- در بخش خدماتي
 
عقد مضاربه
مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد، با قيد اين که طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند.


موضوع مضاربه
 موضوع همان خريد و فروش کالايي است که بين صاحب سرمايه (مالک) و عامل توافق گرديده است که مي تواند:
- خريد و فروش کالا در داخل و خارج کشور باشد (بازرگاني داخلي)
- خريد کالا از داخل و به قصد فروش در خارج از کشور باشد(صادرات)
- ورود کالا از خارج به قصد فروش درداخل کشور باشد(واردات)


ويژگي هاي عقد مضاربه:
- مضاربه صرفاً در بخش بازرگاني کاربرد دارد.
- مضاربه از جمله تسهيلات کوتاه مدت است و نبايد از يک دوره خريد و فروش حداکثر يک سال تجاوز نمايد.
 - در مضاربه نقش مالک و عامل کاملاً جداي از يکديگر است يعني مالک فقط تامين کننده تمام سرمايه لازم است و عامل صرفاً کار عامليت خود را انجام مي دهد.
- هزينه هاي مضاربه کلاً بعهده مالک مي باشد و از محل سرمايه مضاربه تامين مي گردد.
عقد خريد دين
اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از از اوراق بهادار اطلاق مي گردد که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد. شعب مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط و به منظور تامين مالي نيازهاي کوتاه مدت مشتريان تنزيل نمايند.
ضوابط اجرايي:
• خريد و تنزيل اسناد و اوراق تجاري در صورتي مجاز است که سررسيد اسناد حداکثر از يکسال تجاوز ننمايد.
• اوراق و اسناد تجاري بايد به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها تنزيل شده و اين تفاوت قيمت نمي تواند از مبلغ سود مترتب بر خريد اسناد تجاري بيشتر باشد.
• چک هايي که تنزيل مي گردند توسط متعهد اصلي قابل پرداخت است.

 

عقد مزارعه
در قانون مدني مزارعه عقدي است که (( به موجب آن احدي از طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد که آن ر ا زراعت کرده و حاصل را تقسيم کنند )). لذا اين عقد قراردادي است بين صاحب زمين وکشاورز که به موجب آن کشاورز زمين را کشت مي نمايد و محصول به سهم معيني که مورد توافق طرفين قرار گرفته بين آنان تقسيم مي شود.  اصطلاحاً طرفي که زمين را تامين مي نمايد مزارع و يا مالک و طرفي که زراعت مي نمايد زارع و يا عامل ناميده مي شود.
لذا بر اساس ماده 17 قانون عمليات بانکي بدون ربا : بانک ها مي توانند اراضي مزروعي و يا باغات را که در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه يا مساقات بدهند و علاوه بر آن عوامل ديگر نظير آب، بذر، کود، سم ،وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تامين نمايند.
اجزاي تشکيل دهنده مزارعه:
•  زمين
•  کار
•  محصول
•  مدت
عقد مساقات
معامله ايست که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه، برگ، گل و غيره.
لذا بر اساس ماده 17 قانون عمليات بانکي بدون ربا : بانک ها مي توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات کشاورزي، باغات و درختان مثمري را که مالک عين و يا منفعت آنها باشند و يا به هر عنوان اجازه تصرف و بهره برداري از آنها را کسب نمايند به مساقات بدهند. مضافاً اينکه بانک ها مي توانند علاوه بر آن عوامل ديگر نظير آب، بذر، کود، سم، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تامين نمايند.
اجزاي تشکيل دهنده مساقات:
•  درخت
•  کار
•  ثمره
•  مدت

 

عقد مرابحه
به موجب اين عقد، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان عرضه‌کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير ‌مساوي در سررسيد يا سررسيد‌هاي معين به متقاضي به فروش مي‌رساند. اين عقد از توانمندي‌هاي بالايي، به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارت‌هاي الکترونيکي اعتباري برخوردار است، به گونه‌اي که نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش مي‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباري با بکارگيري عقد مرابحه، نيازهاي مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شاياني به شکوفايي اقتصاد خانواده خواهند کرد.
بيع مرابحه به معامله‌اي اطلاق مي‌گردد که فروشنده با اعلام بهاي کالاي خريداري شده، آن را گران‌تر از قيمت خريد بفروشد.

شرايط بيع مرابحه:
صحت بيع مرابحه وابسته به شروطي است که ذيلا به آنها اشاره مي‌شود:
- اطلاع دو طرف از قيمت و سود و غيره
- در بيع مرابحه فروشنده و خريدار بايد از قيمت خريد(رأس‌المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نيز هزينه‌هايي که فروشنده براي حمل ‌و نقل کالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهي داشته باشند.
بنابراين اگر فروشنده بگويد اين لباس را به مبلغي که خريده‌ام به اضاف؟ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قيمت خريد معلوم نيست.
وجوب اخبار خريدار از قيمت و هزينه‌هابر فروشنده واجب است قيمت خريد و هزينه‌هاي پرداختي را صادقانه به خريدار خبر دهد و چنانچه در اخبار از قيمت خريد دروغ بگويد مشتري - بنا به قول مشهور- بين فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قيمتي که در عقد ، معيّن شده، مخيّر است.

-  فروختن بعض از مجموعه به بيع مرابحه
اگر کسي مجموعه‌اي از کالا را به قيمتي بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بيع مرابحه صحيح نيست، هرچند هرکدام را جداگانه قيمت‌گذاري کند، مگر آنکه حقيقت حال را به خريدار اطّلاع دهد.

-  فروش کالاي نسيه به بيع مرابحه
اگر فروشنده، کالايي را که به صورت نسيه خريده است بدون آنکه به خريدار خبر دهد، به بيع مرابحه به او بفروشد، در اينکه براي مشتري نيز مشابه مقدار زماني که جهت پرداخت قيمت براي فروشنده است، ثابت مي‌شود يا آنکه وي تنها بين فسخ عقد و پرداخت قيمت کالا به صورت نقد ، مخيّر مي‌باشد، اختلاف است.

-  نسبت دادن سود به رأس‌المال
در بيع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس‌المال- که در روايت به بيع ده يازده يا ده دوازده تعبير شده- مکروه است؛ بدين صورت که بگويد: اين کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، يک تومان فروختم؛ ليکن اگر بگويد اين کالا را به ??? تومان يا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت بر طرف مي‌شود.

 

عقد استصناع
عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شبکه بانکي مي‌تواند با اعطاي تسهيلات در قالب عقد استصناع به شکوفايي توليد داخلي در بخش‌هاي صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي و غيره کمک قابل ملاحظه‌اي نمايد.
استصناع قراردادي است با توليد کننده براي ساختن چيزي که در آن خريدار «مُستَصنِع» ، فروشنده يا توليد کننده « صَنيع» وکالاي ساخته شده « مصنوع » ناميده مي شوند يا توافقي است بين توليد کننده (به عنوان فروشنده) و خريدار براي فروش کالايي که به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خريدار با اوصاف معين در آينده ساخته و تحويل مي شود.
نکته مهم در استصناع و وجه تمايز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن آن است. استصناع عقدي است لازم يعني طرفين عقد نمي توانند بدون رضايت يکديگر به طور يکجانبه آن را فسخ کنند. در قرارداد استصناع نمي توان شرطي مبني بر عدم مسووليت فروشنده در قبال عدم تحقق شرايطي که براي کالاي موضوع قرارداد(مصنوع) شمرده مي شود، درج نمود.
بانک به دو شيوه مي تواند عقد استصناع را به کار گيرد:
ـ بانک مجاز است که مطابق عقد استصناع کالايي را بخرد و آن راطي اقساط و يا پرداخت موجل به خريدار بفروشد. به اين شيوه اصطلاحا عقد استصناع فروش گفته مي شود.
ـ همچنين بانک مي تواند به عنوان فروشنده کالايي با اوصاف و شرايط معلوم با خريدار وارد عقد استصناع شده و سپس در مقام خريدار و به موجب يک عقد استصناع موازي با توليد کننده کالاي موصوف قرارداد استصناع امضا نمايد. به اين شيوه اصطلاحا عقد استصناع موازي گفته مي شود پرداخت ثمن معامله در هر دو قرارداد مي تواند نقد و يا موجل و يا در قالب اقساط باشد.

 

عقد استصناع فروش
ـ خريدار:   تقاضايش را براي خريد کالايي با مشخصات کامل و قيمت معلوم در چارچوب عقد استصناع تسليم بانک مي کند. زمانبندي پرداخت قيمت چه به صورت نقدي و چه موجل بر اساس توافق انجام مي گيرد
ـ بانک : معمولا حساب مي کند که در عمل چه مبلغي را درعقد موازي پرداخت مي کند باضافه سود منطقي.
ـ بانک : خود را متعهد به توليد و تحويل کالا در زمان معين و با اوصاف مشخص مي کند
عقد استصناع موازي
ـ بانک : توليد کالا را مطابق اوصاف و شرايطي که تعهد کرده بود به توليد کننده سفارش مي دهد و درباره قيمت و موعد تحويل کالا با او به توافق مي رسد.
ـ فروشنده( توليد کننده): خود را متعهد به توليد کالا با اوصاف معين و تحويل آن در موعد مقرر مي کند.
تحويل و پذيرش کالا
ـ فروشنده(توليد کننده): کالاي توليد شده را يا مستقيما تحويل بانک مي دهد و يا به مرجعي که بانک در قرارداد محلش را تعيين نموده است تحويل مي دهد.
ـ بانک : کالاي توليد شده را يا خود مستقيما به خريدار تحويل مي دهد و يا شخص ثالثي را به اين کار مي گمارد. خريدار حق دارد اطمينان حاصل نمايد که کالا حائز اوصافي که در قرارداد ذکر شده هست يا خير

آگهی‌ها

قیمت سکه و ارز
نرخ ارز    ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
usd دلار آمريکا ۴۲,۰۰۰ eq
gbp پوند انگليس ۵۷,۴۶۴ up
chf فرانک سويس ۴۷,۲۴۴ down
sek کرون سوئد ۵,۰۴۳ up
nok کرون نروژ ۴,۹۶۲ up
dkk کرون دانمارک ۶,۸۴۸ down
inr روپيه هند ۵۷۶ up
aed درهم امارات ۱۱,۴۳۷ eq
kwd دينار کويت ۱۳۸,۶۴۰ up
pkr100 يکصد روپيه پاکستان ۲۶,۱۶۵ up
jpy100 یکصد ين ژاپن ۴۰,۵۹۹ up
hkd دلار هنگ کنگ ۵,۴۱۸ down
omr ريال عمان ۱۰۹,۲۳۳ up
cad دلار کانادا ۳۳,۲۸۲ up
nzd دلار نيوزيلند ۳۰,۲۵۸ up
zar راند ۲,۸۲۴ up
try لير ترکيه ۵,۶۵۹ up
rub روبل روسيه ۵۷۳ up
qar ريال قطر ۱۱,۵۳۹ eq
iqd100 يکصد دينار عراق ۲,۸۸۰ down
syp لير سوريه ۸۲ eq
aud دلار استراليا ۳۲,۶۲۴ up
sar ريال سعودی ۱۱,۲۰۰ eq
bhd دينار بحرين ۱۱۱,۷۰۰ eq
sgd دلار سنگاپور ۳۱,۷۲۳ up
bdt100 يکصد تاکای بنگلادش ۴۹,۵۳۱ up
lkr10 ده روپيه سريلانکا ۲,۱۴۹ down
mmk کيات ميانمار (برمه) ۳۲ eq
npr100 يکصد روپيه نپال ۳۵,۸۰۵ up
amd100 يکصد درام ارمنستان ۸,۰۸۸ up
lyd دينار ليبی ۹,۴۱۶ up
cny یوان چين ۶,۵۰۲ up
thb100 يکصد بات تايلند ۱۴۰,۳۰۵ up
myr رينگيت مالزی ۱۰,۴۲۰ up
krw1000 يک هزار وون کره جنوبی ۳۸,۱۸۲ down
jod دينار اردن ۵۹,۲۳۸ eq
eur یورو ۵۰,۹۳۶ down
kzt100 يکصد تنگه قزاقستان ۱۰,۰۳۷ up
gel لاری گرجستان ۱۲,۷۴۶ down
idr1000 يک هزار روپیه اندونزی ۲,۹۹۵ up
afn افغانی افغانستان ۵۳۹ up
byn روبل جديد بلاروس ۱۶,۵۶۶ up
azn منات آذربايجان ۲۴,۷۲۱ eq
php100 يکصد پزوی فيليپين ۸۷,۴۰۰ down
tjs سومونی تاجيکستان ۳,۷۱۷ eq
vef بوليوار جديد ونزوئلا ۴,۲۰۶ eq
tmt منات جدید ترکمنستان ۱۱,۹۶۶ down
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران